زیست شناسی

عمومی

نمونه سوالات تشریحی سال دوم

مونه سوالات تشریحی فصل ۱ 

 

-     پلي ساكاريد ذخيره اي در جانوران در چه اندامهايي ذخيره مي شود؟ ضمناً ساختمان تري گليسريدها از چه بخش هايي تشكيل مي شود؟

2-     واكنش سنتز آبدهي را تعريف كرده و هيدروليز لاكتوز را بنويسيد؟

3-      از پروتئين هاي نشانه اي و ذخيره اي هر كدام يك نمونه نام ببريد؟

4-      ATP مخفف چيست؟ از ويژگيهاي آنزيم ها دو مورد را بنويسيد؟

5-      جايگاه فعال آنزيم را تعريف كنيد؟

6-      با واكنش سنتز آبدهي، گليكوژن تشكيل دهيد؟

7-      الف چگونه روغن هاي نباتي مايع را به حالت جامد در مي آورند؟

ب- چرا آرسنيك از فعاليت آنزيم هاي جلوگيري مي كند؟

8-     كدام يك از تركيبات زير مادة آلي نيست؟ چرا؟

 9-      نوزادان عنكبوت چگونه توانايي تنيدن تار را پيدا مي كنند؟

10-اگر شكل زير شكل يك آنزيم فرضي باشد پيش مادة آن كدام است؟ چرا؟

 11- الف- واكنش تركيب مونومرها با هم چه نام دارد ؟ چرا؟

ب- مونومرهاي سازندة كاتالاز و گليكوژن كدامند؟

12- الف علت مايع بودن چربيهاي گياهي كدام است ؟ چگونه مي توان آنها را بصورت جامد در آورد؟

ب- شباهت و تفاوت سلولز و گليكوژن كدام است؟ يك مورد.

13- با و جوديكه مي دانيم آنزيم ها با واكنش ها تغيير نمي كند چرا سلولها بايد دائماً آنزيم بسازند؟

 14-الف- هنگام تشكيل يك پلي پپتيد در سلول آب توليد مي شود يا مصرف؟چرا؟

ب- كاربرد آنزيم هاي سلولاز و آميلاز در صنعت چيست؟

15-آيا مولكول زير يك هيدروكربن است؟چرا؟

 16-دو نمونه از آنزيمهايي را كه كاربرد صنعتي دارند نام ببريد؟

17-جاهاي خالي را پر كنيد.

 

 18-آيا تركيب مقابل هيدروكربن است ؟چرا؟

 19- واكنش تركيب دو مونومر چه نام دارد ؟چرا؟

20- كامل كنيد.

 

21- الف- قندهاي 5كربني چه نام دارند؟

ب  -سلولهاي جانوري گلولز اضافي خود را به چه صورتي ذخيره مي كنند؟

ج- ويژگي مشترك تمام ليپيدها چيست؟

د- مونومر سازندة پروتئين ها چه نام دارد؟

و- آلبومين موجود در سفيدة تخم مرغ چه نوع پروتئيني است ؟

22- يك دي ساكاريد گياهي نام ببريد و با نوشتن واكنش هيدروليز، مونومرهاي آنرا مشخص كنيد.

23-نوع ليپيد را در موارد زير مشخص كنيد.

الف-  پوشش بخشهاي جوان گياه            ب كلسترول

ج ساختمان غشاء سلول                       د- ذخيره انرژي در سلول

24-گرماي  زياد بر عمل آنزيم ها چه تاثيري دراد؟( توضيح دهيد).

25- مولكول ATP از دو بخش تشكيل شده است. بخشي كه  -------- نام دارد و خود از 1مولكول باز آلي و 1 مولكول ------- ساخته شده است و بخش ديگر از سه مولكول ---- - ساخته شده است.

26- آزمايشي طرح كنيد كه بتوان آنزيم كاتالاز و آميلاز را از هم تشخيص دارد.

27- الف مونومر گليكوژن چه نام دارد.

ب- پادتن ها چه نوع پروتئيني هستند؟

ج- از كدام آنزيم در تهية اسفناج استفاده مي شود؟

28- الف- مونومر سازندة سلولز چه نام دارد؟

ب- واكنش تجزيه يك پلي مر به مونومرهاي سازنده چه نام دارد؟

ج- كلسترول به كدام گروه از ليپيدها تعلق دارد؟

د- كدام آنزيم نشاسته را به قندهاي ساده تبديل مي كند؟

29-منحني زير ميزان فعاليت يك آنزيم فرضي را نسبت به تغييرPH محيط نشان مي دهد. آنرا تفسير كنيد.

 30- الف- اتم كربن با چند اتم ديگر مي تواند پيوند كوالانسي بدهد.

ب- يك مونوساكاريد 6 كربنه و يك مونوساكاريد 5 كربنه نام ببريد.

ج- علت مايع يا جامد بودن چربيها چيست؟

31- الف- نوع پروتئين را در تار عنكبوت، البومين تخم مرغ، هورمون ها و هموگلوبين مشخص كنيد؟

ب- انرژي در ATP چگونه ذخيره و چگونه آزاد مي شود(واكنش مربوطه را بنويسيد).

32- چهار كاربرد آنزيم در صنعت را بنويسيد؟

 

نمونه سوالات تشریحی فصل ۲

                                        

1-     هر گاه بر روي بادمجانهاي پوست گرفته شده مقداري نمك ريخته شود و پس از مدتي قطرات  آب روي بادمجانها مشاهده مي شود علت را توضيح دهيد.

2-      ماده A در جهت شيب غلظت و مادة B در خلاف شيب غلظت وارد سلول مي شود.

الف- كداميك مي تواند O2 باشد.                ب- انتقال كداميك با مرگ سلول متوقف مي شود. 

ج- روش انتقال كداميك فعال است.

3-     براي هر يك از موارد زير دليل ذكر كنيد.

الف- دراز بودن سلولهاي ماهيچه اي          ب- كروي و كوچك بودن گلبولهاي قرمز

ج- حجيم بودن تخم پرندگان

4-     هر يك از اعمال زير بر عهدة كدام اندامك سلولي مي باشد.

الف- توليد هورمونهاي استروئيدي                ب- غشاء سازي 

ج هضم سلولهاي پير                                 د- سم زدايي

5-     الف- موازد سازنده ديواره سلولهاي گياهي كدامند؟  ب- فراوانترين مولكول سازندة غشاء چيست؟

6- الف- چه ارتباطي بين تعداد كريستاها در يك ميتوكندري و ميزان توليد ATP در آن وجود دارد؟

 ب- چرا آغازيان ساكن آب شيرين به واكوئل ضرباندار نياز دارند؟

7- الف- نقش پلاسمودم در سلولهاي گياهي چيست؟ ب- محل ساخته شدن پروتئين ها كدام اندامك سلولي است؟ ج- كدام اندامك تنها در سلولهاي جانوري و سلولهاي گياهي ابتدايي مانند خزه ها وجود دارد؟

8- بيشترين مولكولهاي سازندة غشاء چه نام دارند،  طرز قرارگيري آنها را در غشاء توضيح دهيد؟

9- الف- چه اندامكهايي در توليد ليزوزم نقش دارند؟ ب- نقش ميتوكندري در سلول چيست؟

10- الف- دو مورد از ويژگيهاي انتقال فعال را نام ببريد؟ ب- اگزوسيتوز را تعريف كنيد؟

 11- الف- چرا سطح سلول عامل محدود كنندة حجم سلول است . ب- لان و پلاسمودسم را تعريف كنيد.   ج- گرانوم چيست؟ چه عملي را انجام مي دهد.

12- الف- ريبوزم در كدام قسمت سلول ساخته مي شود.   ب- پديدة اسمز را تعريف كنيد؟

13- چرا با وجود ميكروسكوپهاي الكتروني هنوز هم براي مشاهدة حركت گلبولهاي سفيد از ميكروسكوپ نوري استفاده مي شود؟ كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مشاهدة جزئيات سلولها مناسب است؟

14- يك باكتري به طول 1ميكرومتر به وسيله ميكروسكوپ نوري با عدسي شيئي 100 و عدسي چشمي 10 چند ميكرومتر ديده مي شود؟

15- براي هر يك از اندامك هاي زير حداقل يك وظيفه در سلول بنويسيد.

هستك- شبكه آندوپلاسمي صاف  - ليزوزم جسم گلژي

16- اگر يك گلبول قرمز را در آب خالص قرار دهيم چه روي مي دهد ؟چرا؟

17- الف- دو مورد از ويژگيهاي انتقال فعال را بنويسيد؟ ب- نقش واكوئل ضرباندار در پارامسي چيست؟ ج- دو اندامك را كه در ترشح پادتن در گلبول سفيد نقش دارند را بنويسيد؟

18- مولكولهاي پذيرندة غشاء از چه جنسي مي باشند و در كدام سطح غشاء قرار دارند؟

19- شكل يك باكتري را رسم و نامگذاري كنيد.

20- در شكل زير كه يك كلوروپلاست را نشان مي دهد قسمت هاي خواسته شده را نامگذاري كنيد.

 

21- براي مشاهدة نمونه در هر يك از موارد زير چه نوع ميكروسكوپي استفاده مي شود؟

الف- بررسي سه بعدي سطح دانه گرده                 ب- بررسي ساختار دروني باكتري 

ج- مشاهده هسته

22- هنگام ساختن و ترشح پادتن توسط يك گلبول سفيد كداميك از اندامك هاي زير فعال هستند؟

ريبوزم- ليزوزم- شبكه آندوپلاسمي زبر- دستگاه گلژي كلروپلاست- غشاء سلول

23-   الف- چه ارتباطي بين تعداد كريستاهاي ميتوكندري و توليد ATP در آن وجود دارد؟

ب- آندوسيتوز را تعريف كنيد؟

24-   يك سلول گياهي و يك سلول جانوري را در آب قرار مي دهيم پس از گذشت زمان هر يك چه تغييري مي كنند؟چرا؟

25-   شكل مقابل نشان دهندة كدام روش انتقال مواد به درون سلول است اين روش انتقال چه موقع در درون سلول انجام مي شود؟

26-   براي هر يك از اندامكهاي زير حداقل يك وظيفه را در سلول بنويسيد؟

ريبوزم- شبكة آندوپلاسمي واكوئل كلروپلاست

27-   الف- دو مورد از ويژگيهاي كانال هاي پروتئين غشاء را بنويسيد؟

ب- انتشار آب از عرض يك غشاء داراي نفوذپذيري انتخابي --------- ناميده مي شود.

28-   الف- از كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مطالعه ساختار درون سلول استفاده مي شود.

ب-فايده دراز بودن سلولهاي عصبي چيست؟

ج- كدام لايه ديواره سلولي، سلولهاي گياهي را به يكديگر مي چسباند؟

د- انتقال يونها برخلاف جهت شيب غلظت چه نام دارد؟

29-   كدام سلول زير مي تواند يك باكتري باشد. چرا؟

 30-   الف- دو علت تخصص يافته بودن تريكودينا چيست؟

ب- عامل محدود كننده اندازه سلولها چيست؟ 

ج- قدرت تفكيك را تعريف كنيد؟

د- دو بخش تشكيل دهندة هر ريبوزم را نام ببريد.

31-الف- دو وظيفه شبكه آندوپلاسمي صاف را بنويسيد؟

ب- نقش واكوئل ضرباندار را نوشته و مشخص كنيد در چه جانداري ضروري است ؟

31-   كريستا چيست و چه نقشي دارد؟

32-   سم زدايي و انجام تنقس سلولي توسط كدام قسمت از سلول انجام مي شود؟

34-الف- انتقال فعال چيست.   ب- ليزوزم ها در نمو جنيني چه نقشي دارند؟

35- قدرت تفكيك ميكروسكوپ را تعريف كرده و چگونگي ايجاد تصوير در ميكروسكوپ الكتروني نگاره و گذاره را بنويسيد؟

36- الف- وظيفه پيلي و تيغة مياني چيست؟ ب- چرا اندازه سلول از حد معيني بزرگ و يا كوچك نمي شود؟

37- پروتئين هاي غشاء به چه صورت هايي ديده مي شوند نقش هر كدام را بنويسيد؟

38- سانتريول از چه چيزي ساخته شده و چه وظايفي بر عهده دارند؟

39- شكلي از ميتوكندري رسم كرده و حداقل چهار بخش آنرا نامگذاري كنيد؟

40- تورژسانس و انتقال فعال را تعريف كنيد؟

41- الف- عمل سم زدايي و نمو جنيني از اعمال كدام اندامكهاي سلول مي باشد؟

ب- نقش مژك در تريكودينا و پلاسمودسم در ديواره سلول گياهي را بنويسيد؟

42- دو تفاوت ميان انتشار و انتقال فعال را بنويسيد؟

 

نمونه سوالات تشریحی فصل ۳

 

1-الف- وظيفه زردپي و رباطها چيست؟ ب- يك شباهت و يك تفاوت بين ماهيچه هاي قلبي و اسكلتي را بنويسيد؟

2- الف- غشاء پايه چه ساختاري دارد و وظيفه آن چيست؟ ب- سلول غير عصبي درون بافت عصبي را نام برده و يك وظيفه آنرا بنويسيد؟

3-كلرانشيم را تعريف كرده و دو خصوصيت بافت پارانشيمي را بنويسيد؟

4- سه نوع بافت اصلي در ريشه گياهان علفي را نام برده و منظور از اشعه مغزي در ساقه چيست؟

6-     الف- تمايز چيست؟ ب- دو تفاوت فيبر و اسكلرئيد را بنويسيد؟

6- الف- نقش مادة موكوز در لولة تنفس چيست؟ ب- هر يك از سلولهاي فيبر و همراه مربوط به كدام بافت گياهي مي باشند؟

7- كدام جمله درست است؟

الف- بافت پوشش مري از نوع سنگفرش ساده است.

ب- سلولهاي بافت آوند چوبي مرده هستند و در تشكيلات ديوارة آنها ليگنين مشاهده مي شود.

8- الف- بافت پيوندي زير پوست از نوع بافت پيوندي ----است.

ب- مسئول تشكيل كركها در گياهان سلولهاي ------ است.

9- الف- كدام بافت در بدن انسان فضاي بين سلولي ندارد.

ب- كدام بافت در بدن انسان نقش عايق كردن را داراست.

ج- نام بافت پيوندي رشته اي كه ماهيچه را به استخوان وصل مي كند چيست؟

د- سلولهايي كه پيرامون آكسون و دندريت هاي نورون مي پيچند و آنها را عايق مي كنند چه نام دارند.

10- الف- ويژگيهاي سلول كلانشيم و اسكرانشيم را در دو مورد مقايسه كنيد.

ب- دو نوع سلولهايي كه در كنار سلولهاي آوند آبكشي وجود دارند را نام ببريد.

11- الف- غشايه پايه چيست؟ ب- نقش موكوز ترشح شده در لولهاي تنفسي كدام است .

12- الف- كدام بافت پيوندي داراي مادة بين سلولي مايع است؟

ب- شباهت  و تفاوت ماهيچة قلبي با ماهيچه اسكلتي در چيست؟

ج نقش آكسون در سلولهاي عصبي چيست؟

13- نقش بافت اسكلرانشيمي چيست، دو مورد از ويژگيهاي سلولهاي بين بافت را ذكر كرده و علت مرگ اين سلولها را بنويسيد؟

14- دو نمونه از سلولهاي تمايز يافته روپوستي را بنويسيد؟

15- نوع بافت پوشش در مري و خانه هاي ششي از كدام نوع است؟

16- نوع يا نام هر يك از بافت هاي زير را بنويسيد؟

الف- بافت پوشاننده لوله‌هاي نفرون                  ب- انتقال دهندة مواد بين بخش هاي مختلف بدن

ج انجام فتوسنتز                                          د- پوشش سطح بخش هاي جوان گياه مانند برگها

17- دو مورد از شباهت هاي عناصر آوندي و تراكئيدها را بنويسيد؟

18- برش عرضي ساقه يك گياه را رسم كرده و 3 مورد را روي آن نامگذاري كنيد؟

19- دو مورد از وظايف سلولهاي نوروگليا را بنويسيد؟

20- الف- پديده ---------- سبب تشكيل بافتهاي مختلف در جانداران مي شود.

ب مغز ساقه هاي علفي از بافت ------ تشكيل شده است .

ج- سلولهاي ماهيچه  ------ بعد از تولد افزايش نمي يابند.

د- بخشي از نورون كه شامل هسته است ---- نام دارد.

21- انقباض عضلات صاف و مخطط  چه تفاوتي دارد؟

22- چرا بافت پوششي مري از نوع سنگفرش چند لايه اي و بافت پوششي خانه هاي ششي از نوع سنگفرش يك لايه اي است.

23- نوع بافت پيوندي را در موارد زير مشخص كنيد.

الف- سخت ترين نوع بافت پيوندي است و داراي رشته هاي كلاژن زياد است.

ب- نوعي بافت پيوندي كه مادة بين سلولي آن مايع است و سلولها د رآن شناور هستند.

ج- نوعي بافت پيوندي كه وظيفه عايق كردن بدن و ذخيره انرژي را داراست.

د بافت پيوندي با مادة بين سلولي قابل انعطاف و رشته هاي كشسان فراوان.

24- الف- دو تفاوت تراكئيدها و عناصر آوندي را بنويسيد؟

ب- لوله هاي غربالي و سلولهاي همراه در بافت آبكشي چه نقشي دارند.

25- در ارتباط با بافتهاي گياهي به سوالات زير جواب دهيد.

الف- كدام زنده است؟ فيبر يا كلانشيم.

ب- كدام مي تواند عمل فتوسنتز را انجام دهد، پارانشيم يا كلانشيم

ج- كدام بافت از تمايز سلولهاي روپوستي حاصل مي شود؟ كرك يا كوتيكول

26- در شكلهاي زير موارد خواسته شده را نامگذاري كنيد.( شكل7-4 و 13-4)

  27-…….. سخت ترين نوع بافت پيوندي است و ماده بين سلولي آن شامل رشته هاي ----- و موارد كلسيم دار است .

28-الف- سلولهاي بافت ماهيچه اي …… . بعد از تولد افزايش نمي يابند.

ب- زردپي نوعي بافت …….. است.

ج مغز ساقه از نوع بافت …… است.

د بافت پارانشيمي فتوسنتز كننده ……. ناميده مي شود.

29-الف- وظيفه بافت پوششي يك لايه و چند لايه چيست؟

ب غشاء پايه را تعريف كنيد.

ج مادة بين سلولي در استخوان چيست؟

د- مادة بين سلولي در بافت پيوندي خون چيست؟

30-الف- سلول بنيادي با سلول مريستمي چه تفاوتي دارد.

ب- تفاوت تراكئيد و عناصر آوندي چيست؟

ج اشعة مغزي را تعريف كنيد.

د بافت هاي اصلي گياهي را نام ببريد.

و- علت چوبي شدن در بافت اسكرانشيم رسوب چه ماده اي مي باشد.

31-الف كلاژن چيست ؟

ب- اندام سلولهاي اسكلرانشيمي در گياهان را نام ببريد؟

نمونه سوالات تشریحی فصل۴

 

1- صفرا چيست؟ سه وظيفة آنرا بنويسيد؟

2- الف- جايگاه آپانديس را مشخص كنيد.

ب‌-        نقش نگاري در نشخوار كنندگان چيست؟

ت‌-         در جانداران علفخوار غيرنشخواركننده  ميكروب‌هاي تجزيه كننده سلولز در چه بخشي از لولة گوارشي زندگي مي كنند.

ث‌-         وظيفه هزارلا در نشخواركنندگان چيست؟

3- وظيفه سلولهاي حاشيه اي در غده هاي ترشحي معده چيست؟

4- وظيفه  موسين در بزاغ و اهميت فاكتور داخلي معده را بنويسيد؟

5-دريچة موجود در انتهاي مري و معده را نام برده و مشخص كنيد در هيدر چه نوعي گوارشي وجود دارد.

6 چرا مواد چربي برخلاف ساير مواد آلي از راه لنفي جذب مي شوند.

7-الف- نقش ليزوزيم بزاق چيست؟ ب- بافت ماهيچه اي در دهان و مري از چه نوعي است؟

8- شخصي دچار سرطان معده بوده و پزشك بخشي از معده او را برداشته است به توجه به اين مسئله به سوالات زير جواب دهيد.

الف- چرا بعد از مدتي اين شخص به كم خوني مبتلا شده است؟

ب- به نظر شما پزشك كدام قسمت معده او را برداشته است .( با ذكر دليل)

9-الف- وضعيت حنجره در زمان استفراغ و وضعيت اپي‌گلوت در هنگام بلع به ترتيب چگونه است.

ب- اثر هورمون گاسترين بر ترشح شيره هاي گوارشي معده را توضيح دهيد.

ج‌-         پپسينوژن  چگونه فعال مي شود.

10- الف- گوارش در هيدر چگونه است.   ب- جذب مواد غذايي در كدام بخش لولة گوارش ملخ مي شود.

11-نقش بيكربنات لوزالمعده چيست؟

12- دانش آموزي ميانگين طول لولة گوارش تعدادي نوزا د قوباغه بالغ را بدست آورده و در دفتر خود يادداشت كرده است ولي فراموش كرده بنويسد هر عدد مربوط به كدام است بنظر شما كدام عدد مربوط به نوزادان و كدام مربوط به قورباغه بالغ است؟ چرا؟       1- 12واحد         2-24واحد

13- شكل غدة ترشحي معده را رسم و نامگذاري كنيد مشخص كنيد  كدام دسته از سلولها اسيد ترشح مي كنند؟

14-  الف- لايه هاي سازنده لوله گوارش را از بيرون به درون نام ببريد. منشاء روده بند كدام يك از اين لايه ها است .    ب- نقش فاكتور داخلي معده چيست؟

15-   گوارش شيميايي، كيسة گوارشي و لان را تعريف كنيد؟

16- الف- دو مورد از وظايف سنگدان را در لولة گوارشي پرندگان بنويسيد،

ب- از ميان آميب، هيدر و كرم خاكي كداميك فقط گوارش درون سلولي دارد.

17- الف كدام بخش معدة گاو با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود؟

ب- غذا بعد از عبور از چينه دان ملخ وارد كدام يخش مي شود؟

ح‌-         حركات لولة گوارش به دو صورت ديده مي شود . نام ببريد.

خ‌-         كدام تركيب بذاق ضدعفوني كننده است.

د‌-           كدام سلول غدد معده اسيد ترشح مي كنند.

ذ‌-           پروتئازهاي شيرة معده چه ناميده مي شوند.

18- هنگام بلع راه دهان و بيني چگونه بسته مي شود.

19- شكل زير مربوط به بخشي از غده هاي معده است . بخش هاي خواسته شده را روي شكل نامگذاري كنيد.

  

20- الف- در يك فرد برداشتن معده موجب كم خوني شديد شده علت را توضيح دهيد؟

ب- كدام ماده در بزاغ نقش ضد عفوني كننده دارد؟ اين ماده نقش خود را چگونه انجام مي دهد.؟

21- نقش هر يك از بخش هاي گوارشي چيست؟ (يك مورد)

الف- روده ملخ                                             ب سلولهاي جدار داخلي بدن هيدر

ج سنگدان پرنده                                     د- برجستگيهاي رودة كرم خاكي

22-الف- مواد رنگي موچود در صفرا را نام ببريد.

ب- مونومرهاي سازندة چربي پس از گوارش در كجا دوباره با هم تركيب مي شوند؟

ج- چرا چربيها پس از جذب وارد مويرگهاي لنفي مي شود.

23- الف- كدام بخش لولة گوارش ملخ با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود.

ب- غذا بعد از عبور از سنگدان پرندگان به كدام بخش وارد مي شود.

ج- تركيب شيميايي و حجم……….. موجود در دوازدهه مهمترين عامل موثر بر تخليه معده است .

د- كدام تركيب بزاق يك نوع آميلاز است.

24- الف نقش تاژك هايي كه در برخي سلولهاي ديواره بدن هيد ر وجود دارند چيست؟

ب- جايگاه اصلي گوارش و جذب غذا كدام بخش لولة گوارشي است.

ج هنگام بلع غذا راه بيني چگونه بسته مي شود.

د- آنزيم رنين و پتيالين به ترتيب از كجا ترشح مي شود.

و دريچه انتهاي معده چه ناميده مي شود.

ز- آنزيم هاي گوارشي و اسيد به ترتيب از كدام سلولهاي غذذ معده ترشح مي شوند .

25- الف- گوارش درون سلولي را شرح دهيد.

ب- مراحل گوارش را فقط نام ببريد.(4 مرحله)

26-الف- وظيفة سيرابي و هزارلا در علف خواران چيست؟

ب- وظيفه فاكتور داخلي معده چيست؟

                                             

 

نمونه سوالات فصل ۵

1- الف- چرا بعضي نوزادان زودرس دچار نقص تنفسي مي شوند؟ ب- منظور از هواي ذخيره بازدمي چيست؟

2- الف- علت خفگي با گاز مونواكسيدكربن چيست؟ب- دو راه انتقال دي اكسيد كربن در خون كدامند؟

3- الف- در تنفس آرام و طبيعي كدام عضلات نقش اصلي را دارند؟   ب- نقش آنزيم آنيدراز كربنيك چيست؟

 4- ظرفيت حياتي را تعريف كنيد؟

5- هموگلوبين از يك بخش پروتئيني به نام .... و يك بخش ..... به نام هم ساخته شده است؟

6- نوع تنفس را در هر يك از جانوران زير نام ببريد.

الف- كرم خاكي    ب- زنبور عسل    ج- ماهي       د- موش

7- ماهيچه هاي تنفسي را در انسان نام ببريد؟

8- تنفس ملخ را با كرم خاكي مقايسه كنيد و مهمترين تفاوت آنها را بنويسيد؟

9- الف- ماده اي به نام ..... در ماهيچه هاي پروازي پرندگان اكسيژن را ذخيره مي كند.

ب- تنفس كرم خاكي از نوع ....... مي باشد.

ج- هر مولكول هموگلوبين با ..... مولكول اكسيژن تركيب مي شود.

د- در بيماري آسم .....تنگ شده و تنفش مشكل مي شود.

10- چرا آبشش براي تنفس جانواران خشكي زي مناسب نيست؟(دو مورد)

11- علت اينكه مجراي ناي و نايژه ها همواره باز است چيست؟

12- گلبولهاي قرمز با داشتن آنزيمي به نام ........... در غشاي خود به جابجايي و دفع دي اكسيدكربن كمك مي كنند.

13- الف-  چرا حشرات براي تنفس نياز به خون ندارند؟ 

ب- هواي ذخيرة بازدمي را تعريف كنيد؟          ج- دو راه انتقال co2 در خون را بنويسيد؟

14- نوع تنفس را در زنبور، كرم خاكي و  ماهي توضيح دهيد.

15- الف- نقش ديافراگم در عمل دم چيست؟                         ب- مادة ميوگلوبين در چه بخشي از بدن غازهاي وحشي وجود دارد؟

16- الف- چرا گاز مونوكسيد كربن باعث مسموميت و سرانجام مرگ مي شود؟

ب- حجم تنفسي در دقيقه چگونه محاسبه مي شود؟

17- نحوة تنفس در پرندگان را به طور خلاصه بنويسيد؟

18- سورفاكتانت، هواي جاري ، هواي مكمل، هواي باقيمانده و هواي مرده را تعريف كنيد؟

19- راههاي انتقالo2 و co2 را در خون بنويسيد؟

 

 

                                                    نمونه سوالات فصل ۶

 

1- الف- محل قرارگيري و كار هر يك از دريچه هاي لانه كبوتري و سيگموئيد (سيني) را بنويسيد؟

ب- همولنف چيست؟

2- آيا منحني الكتروكار ديوگرام زير مربوط به يك فرد طبيعي است ؟ چرا؟

 

3- سرخرگها چگونه پيوستگي خون را در رگها تامين مي كنند؟

4- در انتهاي مويرگها جهت حركت مواد از بافت به مويرگ است يا بالعكس؟چرا؟

5- طرح زير را كامل كنيد؟(مربوط به انعقاد خون)

 

 

6- نقش و محل قرارگيري روزنه هاي آبي كدام است؟

7- تفاوت اصلي گردش خون بسته با گردش خون باز كدام است؟

8- الف- شخصي بعد از دندان درد دچار تورم و دردناك شدن ناحيه زير گلوي خود نيز شده است علت چيست؟

ب- در چه صورت به فردي +Rh گفته مي شود.

9- الف- عامل تنظيم كننده توليد گلبولهاي قرمز كدام ماده است و از كدام اندام ترشح مي شود.

ب- بيلي روبين چيست و چگونه تشكيل مي شود.

10- الف- دريچه هاي سيني در چه زماني باز مي شوند؟

ب- نقش بازوفيل ها چيست؟    ج- ايمني و سيستول را تعريف كنيد؟

11- باربرداري آبكشي را تعريف كنيد؟

12- گردش خون ماهي را با ملخ مقايسه كرده و مهمترين تفاوت آنها را بنويسيد؟

13- ثبت حركات مكانيكي و تغييرات فشار درون حفره هاي قلب را ........ و منحني ثبت شده را ..........مي نامند.

14- الف- الكتروكارديوگرام در بيماري انفاركتوس چه تغييري مي كند.

ب- علت صداي دوم قلب چيست؟

15- نيروهاي موثر در توليد و گردش و بازگشت مايع بين سلولي را نام ببريد؟

16- در هنگام حملة باكتري ها و عفونت هاي انگلي به ترتيب كداميك از انواع گلبولهاي سفيد افزايش مي يابد.

17-عامل تنظيم كنندة توليد گلبولهاي قرمز ماده اي بنام ...........است كه بر اثر كاهش اكسيژن رساني به بافت ها از .......... و .......... ترشح مي شود.

18- الف- فردي با گروه خوني-A چه نوع آنتي ژن يا آنتي ژن هايي بر سطح گلبولهاي قرمز خود دارد؟

ب- اگر به اين فرد خون+A تزريق شود چه اتفاقي مي افتد ؟چرا؟

19- نوار كاسپاري در كدام لايه ريشه تشكيل مي شود. جنس و نقش آن چيست؟

20- تعريق چيست و در چه مواقعي اين پديده انجام مي شود؟

21- الف-  مونوسيت ها به كمك پديده ........ از منافذ مويرگهاي خوني عبور مي كنند.

ب- بازوفيل ها ماده ضد انعقاد خون بنام .......... ترشح مي كنند.

ج- گلبولهاي قرمز با داشتن آنزيمي بنام................ در غشاي خود به جابجايي و دفع دي اكسيد كربن كمك مي كنند.

د- يكي از عوامل ايجاد كننده بيماري ادم كاهش مواد ..........در خون مي باشد.

22- چرا حركت تركيبات آلي در گياهان نسبت به حركت آب پيچيده تر است؟ ( دو دليل)

23- هر يك از گياهان زير براي كاهش تعرق چه سازشي پيدا كردند؟

الف- گياهان اقليم هاي سرد و خشك مانند كاج                     ب- گياه تيره گل ناز

24- الف- انقباض ماهيچه قلب چه ناميده مي شود؟   ب- لايه مياني ديواره قلب چه نام دارد.

ج- واكنش كدام رگ هاي بدن در برابر كمبود اكسيژن با نواحي  ديگر بدن متفاوت است.

د- گردش خون كرم خاكي از چه نوعي است؟

25- شكل مقابل مسير جريان خون در پستانداران را نشان مي دهد . جاهاي خالي را كامل كنيد.(شكل 5-7 ص98)

26- آب براي عبور از عرض ريشه از چه مسير هايي استفاده مي كند. نام ببريد؟

27- كدام جملات درست است.

الف) در محل ارتباط ماهيچه دهليزها با ماهيچه بطن ها يك بافت عايق وجود دارد.

ب-) دريچه هاي دهليزي بطني خون را بصورت يكطرفه از دهليزها به بطن ها راه مي دهند.

ج- صداي دوم قلب مربوط به بسته شدن دريچه هاي دولختي و سه لختي است.

د- ثبت حركات مكانيكي قلب الكتروكارديوگرافي نام دارد.

28- چرا كيسه تنان نياز به دستگاه گردش خون ندارند.

29- شكل مقابل برش عرضي برگ يك گياه را نشان مي دهد. موارد خواسته شده را نامگذاري كنيد. (شكل26-7 ص114)

30- الف- دو ويژگي روزنه آبي چيست؟   ب- عوامل كاهش و افزايش پديده حبابدارشدگي چيست؟

31- الف- در انعقاد خون نقش ترومبين و ترومبوپلاستين چيست؟

ب- توسط بازوقيل ها چه موادي ترشح مي شود.

ج- وظيفه آنزيم آنيدرازكربنيك چيست؟

32- يك منحني الكتروكارديوگرام را رسم كرده و امواج قلبي را روي آن مشخص كنيد.

33- الف) ماده اصلي رنگ صفرا چه نام دارد و از چه چيزي ساخته مي شود؟

ب) خون موجود در شرخرگ ششي با خون سرخرگ آئورت چه تفاوتي دارد؟

35- نام رگ هايي كه خون را به نيمه چپ قلب وارد مي كنند و نام رگي كه خون را از نيمه راست قلب خارج مي كند را بنويسيد؟

36- عوامل حركت خون در سياهرگها را بنويسيد؟(4مورد)

37- الف_ سرعت انتشارتحريك در كدام اجزاي بافت  هادي كم است؟

ب- در رابطه با Rh در چه صورت خون جنين آگلوتينه مي شود؟

38- نقش ماده ترومبوپلاستين را در اتعقاد خون بنويسيد؟

39- دياپدز و هماتوكريت را تعريف كنيد؟

40- الف) در حركت آب و يون هاي معدني از عرض ريشه، نوار كاسپاري چه اهميتي دارد.   ب) پديده بذرافشاني هوا در زماني كه شيرة خام، شديداٌ حبابدار مي شود چگونه انجام مي شود.

41- الف) مرحلة  بارگيري آبكشي را در مدل مونش بنويسيد؟ ب) نيرويي كه در محل تماس دو سلول نگهبان روزنه وجود دارد چگونه در باز شدن روزنه ها دخالت مي كند.

 

نمونه سوالات تشریحی فصل ۷

 

1- الف- مادة دفعي نيتروژن دار در فيل و گنجشك چيست؟

ب- چرا تخليه ادرار در نوزادان بصورت غير ارادي صورت مي گيرد؟

2- چه عواملي باعث تراوش مواد به درون كپسول بومن مي شوند؟

3- كليه ها چگونه از اسيدي شدن يا قليايي شدن خون جلوگيري مي كنند؟

4- اهميت پديدة باز جذب در تشكيل ادرار چيست؟

5- نوع مادة دفعي نيتروژندار در ماهي ها، قورباغه بالغ و كبوتر چيست؟

6-  الف- پالايش خون و تشكيل ادرار در كدام قسمت كليه انجام مي شود؟

ب- مراحل تشكيل ادرار را نام ببريد؟

7- الف- وزغ ها هنگامي كه در آب بسر مي برند كدام مادة نيتروژن دار را دفع مي كنند؟

ب- به غير از آب كدام مادة دفعي گياهان از راه روزنه هاي هوايي دفع مي شود؟

8- الف- شبكة مويرگي ابتداي هر نفرون چه نام دارد؟

ب- روش بازجذب اسيدهاي آمينه در كليه ها چگونه است؟

ج- ماهيچه هاي ديوارة ميزناي از چه نوع هستند؟

د- در حالتي كه خون حالت اسيدي پيدا كند كليه ها چه مادة دفعي را بيشتر دفع مي كنند.

9- مراحل تشكيل ادرار را نام برده و تعريف كنيد؟

10- چگونگي تنظيم PH خون توسط كليه ها را بنويسيد؟

11- شكل مقابل ساختار يك نفرون را نشان مي دهد موارد خواسته شده را نامگذاري كنيد؟(شكل 2-8 ص 125)

12- الف- چرا گفته مي شود مقدار ادراري كه در هواي گرم توليد مي شود كمتر از مقدار ادراري است كه در هواي سرد توليد مي شود.

ب- در تشكيل ادرار پديدة بازجذب به چه منظور انجام مي شود؟

13- در تشكيل ادرار تراوش، در كدام قسمت نفرون، بر چه اساسي و تحت اثر چه عاملي انجام مي گيرد؟

14- هومئوستازي، نفرون، گلومرول و ترشح را تعريف كنيد؟

 

سوالات تشریحی فصل ۸

1- در هر يك از موارد زير نوع انقباض ماهيچه چيست؟ ويژگي هر كدام چيست؟

الف- نگاه داشتن يك وزنه در دست.                                    ب- دويدن

2- وظيفة ماية مفصلي چيست؟

3- كداميك از حركات گياهي زير گرايشي و كداميك تاكتيكي است؟

الف- حركت ريشه به سمت زمين        ب- حركت سلول نر گياهان به سوي سلول ماده

4- بساوش تنجي را تعريف كنيد؟

5- پرندگان در هنگام پرواز چگونه صعود مي كنند؟ توضيح دهيد؟

6- نوع مفصل زانو و محل اتصال استخوان ران به نيم لگن را نام ببريد؟

7- علت پيچش در گياهان را توضيح دهيد؟

8- نقش بالك در پرواز پرندگان چيست؟

9- الف- هر تار ماهيچه اي از پوشش به نام ...... احاطه شده است.        ب- هر تارچه از توالي تعدادي........... درست شده است.

ج- در ساركومرهر بخش تيره بوسيلة يك صفحه بسيار روشن به نام........ .به دو بخش برابر تقسيم شده است.

د- نگاه داشتن يك وزنه بدون حركت دادن آن، انقباض ...... مي باشد.

11- يك سيستم هاورس از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟

12- در شكل مقابل هر يك از بخش هاي مشخص شده را نامگذاري كنيد؟(ساختار يك مفصل شكل 13-9 ص140)

13- خم شدن گياه به سمت نور را .......... و بسته شدن برگهاي اقاقيا در شب را ....... و حركت برگهاي گياه گوشتخوار در اثر تماس حشره را ..... مي گويند.

14- حركت هاي گرايشي گياهان را تعريف كنيد و مثالي از اآنها ذكر كنيد.

15- الف) جنس اسكلت حشرات از ماده اي به نام ...........است.                 ب- واحد ساختاري ماهيچه ..............نام دارد.

ج- بسته شدن برگهاي گياه حساس در اثر لمس آن .......ناميده مي شود.      د- مفصل آرنج از نوع..... مي باشد.

16-الف) علت پايين افتادن پلكها موقع خواب از بين رفتن.......مي باشد.       ب- تنه استخوانهاي دراز از نوع بافت .........مي باشد.

ج- ماهيچة مورب خارجي در قسمت ......انسان قرار دارد.                           د- غشاء سلول ماهيچه اي اسكلتي ..........ناميده مي شود.

و- ماهي ها به كمك باله هاي ..........حركات خود را تندتر يا كندتر مي كنند.

17- الف- انواع حركات القايي در گياهان را نام ببريد؟               ب- انواع استخوانهاي بدن انسان را از نظر شكل بنويسيد؟

18- الف- ويژگي بافت استخواني متراكم چيست؟                      ب- بافت استخواني اسفنجي در كجا ديده مي شود؟

ج- علت پايين افتادن گردن و پلك ها هنگام خواب چيست؟         د- علت توانايي حركت عمودي در ماهي ها چيست؟

19- الف- بادكنك شنا در ماهي ها و بالك در پرندگان چه وظيفه اي دارند؟      ب- در ميون محل ساركولم و ساركومر را بنويسيد؟

20- الف- بافت استخواني متراكم در چه بخش هايي از استخوان هاي دراز، كوتاه و پهن قرار دارد؟

ب- براي مايع مفصلي و كپسول ها ي رشته اي يك وظيفه بنويسيد؟

21- الف- حركتهاي القايي و پيچش را تعريف كنيد.                        ب- بساوش تنجي و شب تنجي چگونه ايجاد مي شود؟

22- انقباض ايزومتريك را با انقباض ايزوتونيك مقايسه كنيد و براي هر يك مثال بزنيد؟

23- بافت استخواني متراكم و بافت استخواني اسفنجي در كجا ديده مي شوند؟

24- دو عامل دروني گياهان كه حركت هاي فعال را بوجود مي آورند كدامند؟

25- نحوة حركت كرم خاكي را شرح دهيد؟

26- ماهي ها چگونه به سمت جلو حركت مي كنند.

27-ميون، ساركولم، ساركومر، صفحة هنسن و شبكة ساركوپلاسمي را تعريف كنيد.

28-  تونوس ماهيچه اي و سيستم هاورس را تعريف كنيد؟

29- عوامل نگه دارندة استخوانها را در محل مفصل بنويسيد؟(سه مورد)

30- حركت هاي خودبخودي و حركات القايي  را در گياهان با يكديگر مقايسه كنيد؟

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 12:26  توسط فدائی  |